Attorney General’s Motion To Revoke Sheriff David’s Bond